S cieľom uľahčiť užívateľom používanie našich webových stránok využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies vo vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Odmietnuť všetko môžete tu.


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Kontaktné údaje

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.dobraovecka.sk, prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť Bellisana, s.r.o., so sídlom na Hálovej 19, 851 01 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, vložka číslo: 110360/B, IČO: 50251317, email: zboleckova@gmail.com, kontaktná osoba: Zuzana Bolečková, tel. č.: 0905 705 704.

Ochrana osobných údajov

 

Vyplnením registračného formulára a / alebo odoslaním objednávky poskytuje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov a použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie kúpno-predajného vzťahu na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Vaše poskytnuté údaje považujeme za dôverné a nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Základné ustanovenia

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti.

Objednávka tovaru

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný na sklade predávajúceho. Kupujúci bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný telefonicky alebo mailom. Podaním objednávky kupujúci akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota plynie odo dňa obdržania záväznej objednávky. Podmienkou je obdržanie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. Predávajúci  expeduje objednaný tovar v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 týždňov. V prípade dlhšej dodacej doby informuje o tom kupujúceho telefonicky alebo mailom.

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch kedy sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, popr. výrazným spôsobom došlo k zmene ceny u dodávateľa. O tejto informácii je vždy kupujúci  informovaný.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.Z., podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Kupujúci je oboznámený s tým, že vzhľadom k rôznym typom monitorov, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v eshope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti..

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú konečné. V cene tovaru nie sú započítané dopravné náklady. Faktúra vystavená ku každej objednávke ja dokladom o kúpe, dodacím listom aj záručným listom. V záujme šetrenia prírody faktúry zasielame elektronicky.

Platby za tovar

a) bankovým prevodom / vkladom na náš účet bez poplatku:

Fio banka

IBAN:   SK51 8330 0000 0025 0097 9760

SWIFT:     FIOZSKBAXXX

b) na dobierku - platba pri prevzati tovaru, príplatok 1,30 € k cene poštovného

Poštovné

Objednávky su dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty:

-          doporučený list do 500g      2,10 €

-          doporučený list do 1 kg       2,90 €

-          balík na poštu                    3,00 €

-          balík na adresu                  4,00 €

Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu len do doby, kým mu nepríde potvrdzujúci mail o spracovaní objednávky. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Právo na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať na adresu Bellisana, s.r.o., Hálova 19, 851 01 Bratislava, prípadne doručiť osobne. Zásielku posielajte obyčajnou poštou, NIE na dobierku. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák

Reklamačný poriadok

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 ods.2  a nasl. Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.

Kupujúci o reklamácii informuje predávajúceho mailom na adresu: zboleckova@gmail.com - následne pošle reklamovaný tovar aj s dokladom o kúpe (faktúra) na adresu podnikateľa (Hálova 19, 851 01 Bratislava) - po prevzatí reklamovaného tovaru má kupujúci povinnosť do 30 dní reklamáciu vyriešiť.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.